Kursy
i szkolenia

Ośrodek Szkolenia Kierowców zaprasza do skorzystania z oferty kursów i szkoleń dla przyszłych kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz tzw. bankowozów.


Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przewożącego wartości pieniężne – wymagania

Kluczowymi warunkami, które trzeba spełnić, aby wziąć udział w kursie są:

ukończone 21 lat;

posiadanie prawa jazdy określonej kategorii;

przedłożenie stosownego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

orzeczenie psychologa w takim samym zakresieTakie same wymagania dotyczą kierowców, którzy chcą zrealizować kurs na kierowcę-konwojenta, kierowcę pojazdów ochroniarskich, firm kurierskich oraz pocztowych, a także wszyscy Ci, którzy chcą przewozić niebezpieczne towary o dużej wartości.

Aby uzyskać zezwolenie na poruszanie się wymienionymi pojazdami, należy odbyć kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego w zakresie podstawowym lub uzupełniającym, obejmującym część teoretyczną oraz praktyczną.

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych zawiera:

Zajęcia
teoretyczne:

- nauka podstaw techniki jazdy i taktyki jazdy w warunkach specjalnych

- przepisy ruchu drogowego

- problematyka wypadków drogowych i psychologia transportu


Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, na które zapraszamy w imieniu specjalistów Ośrodka Szkolenia Kierowców, mających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w tym temacie.

Zajęcia
praktyczne:

- Technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych.

Egzamin:

Na samym końcu następuje kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności w formie egzaminu.

Kurs na pojazdy przewożące wartości pieniężne zawiera:

Zajęcia
teoretyczne:

- przepisy ruchu drogowego

- przyczyny i skutki wypadków drogowych

- psychologia prowadzenia bankowozu

- taktyka prowadzenia pojazdu przewożącego wartości pieniężne

Zajęcia
praktyczne:

- slalom asymetryczny

- najazdy na przeszkody

- hamowanie na płycie poślizgowej

- jazda w warunkach specjalnych

- jazda w kawalkadzie

- nawroty taktyczne

- symulacja ataku

- awaryjne zatrzymanie pojazdu przed barykadą

Egzamin:

Na samym końcu następuje kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności w formie egzaminu.

Kurs uzupełniający obejmuje:

Profesjonalne przygotowanie

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, które mają za zadanie rozszerzać już zdobytą wiedzę z zakresu poruszania się pojazdami uprzywilejowanymi.

Egzamin

Kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności w formie egzaminu

Podstawową ideą kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych jest gruntowne przygotowanie ich do bezpiecznego wykonywania różnych manewrów na drodze, w odmiennych warunkach i sytuacjach. Chodzi o pokazanie dopuszczalnych granic, których nie wolno przekraczać, gdyż może to prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem. Bardzo ważne jest też przekazanie kursantom wiedzy o tym, na jakie trudności można natrafić, kierując karetką pogotowia, wozem straży pożarnej, pojazdem pogotowia gazowego, czy jakimkolwiek innym pojazdem uprzywilejowanym. Program szkolenia obejmuje kierowanie pojazdem na:


- placu manewrowym

- prostokątnej płycie poślizgowej

- pierścieniowej płycie poślizgowej

- torze szkoleniowym


Na egzaminie praktycznym kierowcy muszą prawidłowo wykonywać takie manewry, jak slalom, ominięcie przeszkody znajdującej się na zakręcie oraz awaryjne hamowanie na zakręcie.

Wymiar godzinowy kursów:

Kurs podstawowy w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 oraz A obejmuje 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych. W zakresie pozostałym kategorii kurs obejmuje 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

Kurs uzupełniający w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 oraz A obejmuje 3 godziny zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych. W pozostałych kategoriach – 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.


1 godzina zajęć teoretycznych = 45 minut

1 godzina zajęć praktycznych = 60 minut

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU otrzymuje osoba, która:

1) odbyła w całości odpowiedni kurs,

2) posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności (zdobyte podczas kursu),

3) uzyskała pozytywny wynik z egzaminu końcowego,

4) uzyskała pozytywnych wynik egzaminu końcowego, po wcześniejszym uzyskaniu negatywnego wyniku (ponowne przystąpienie do egzaminu).

Wymagane dokumenty:

- Podpisany formularz zgłoszeniowy;

- Prawo jazdy, które potwierdza posiadanie odpowiednich uprawnień;

- Numer PESEL lub datę urodzenia

- Dowód uiszczenia opłaty za kurs

Jak można zapisać się na kurs?


Zgłoszenia na kursy przyjmujemy bezpośrednio w biurze firmy, drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Można zapisać się również przy użyciu specjalnego formularza na naszej stronie. Wszelkie informacje na temat cen kursów, ilości godzin, terminów rozpoczęcia oraz kadry szkoleniowej można uzyskać w siedzibie naszego biura.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!